Leveringsvoorwaarden

1. ALGEMEEN

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen tot het verrichten en uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van projectmanagement, consultancy, trainingen en opleidingen en de daarmee verband houdende materialen uitgebracht door De Zwerm Groep.
Deze voorwaarden maken onlosmakelijk deel uit van de offertes, de daarop volgende overeenkomsten en de uitgevoerde werkzaamheden. Eventuele van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts geldig, voorzover deze schriftelijk door De Zwerm Groep zijn aanvaard. De toepasselijkheid van leverings- en andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij anders is overeengekomen.

2. OFFERTES

De offertes, die De Zwerm Groep uitbrengt zijn vrijblijvend en blijven gedurende 30 dagen na dagtekening van kracht.

3. OPDRACHTBEVESTIGING

De opdracht tot het verrichten van de aangeboden diensten komt tot stand door schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever aan De Zwerm Groep.

4. KOSTEN

A. De voor de opdracht te begroten uren en/of dagdelen worden naar soort en tarief in de offerte gespecificeerd, tenzij met de opdrachtgever anders is overeengekomen.

B. Eventuele niet begrootte extra uren, met de daaraan verbonden kosten, zullen pas na goedkeuring van de opdrachtgever worden gemaakt.

C. De reis-, verblijf- en materiaalkosten worden in de offerte gespecificeerd. De kosten voor de huur van apparatuur, accommodatie, extra cursusmateriaal en andere bijkomende kosten worden afzonderlijk in rekening gebracht.

5. ANNULERING

A. Indien het vastgestelde bezoek van een consultant minder dan 24 uur van tevoren wordt geannuleerd door de opdrachtgever, worden de afgesproken uren in rekening gebracht.

B. In geval van annulering van een overeengekomen training of opleiding wordt, bij annulering binnen een maand, voordat de training of opleiding gepland is, het volledige bedrag in rekening gebracht. Bij annulering tussen één maand en twee maanden voor aanvang, wordt 50% van de factuur in rekening gebracht.

6. VERPLAATSING VAN EEN TRAINING OF OPLEIDING

Indien een training of opleiding op verzoek van de opdrachtgever naar een andere datum wordt verplaatst, brengt De Zwerm Groep hiervoor de volgende kosten in rekening:

  • Bij verplaatsing binnen een maand voordat de training of opleiding is gepland, worden in elk geval de uitvoeringskosten in rekening gebracht alsmede de meerkosten, die door de verschuiving dienen te worden gemaakt;
  • Bij eerdere aankondiging van de verplaatsing worden de uitvoeringskosten en eventuele meerkosten in rekening gebracht.
  • In beide situaties geldt, dat bij een verplaatsing van de training of opleiding over een periode van drie maanden of langer, De Zwerm Groep gerechtigd is tussentijdse prijsverhogingen overeenkomstig het tariefbeleid van het Ministerie van Economische Zaken door te berekenen;
  • Tevens kunnen in eerdergenoemde situaties meerkosten in rekening worden gebracht, indien de verplaatsing van een trainings- of opleidingsdag uit een serie, gevolgen heeft voor de voorbereiding van de volgende trainings- of opleidingsdagen.

7. DECLARATIES EN BETALINGEN

De Zwerm Groep dient direct na afloop een gespecificeerde factuur in voor de verrichte werkzaamheden, met een betalingstermijn van 30 dagen na dagtekening. Zonodig zal bij te late betaling de op dat moment geldende wettelijke rente berekend worden vanaf de laatste dag van de betalingstermijn vermeerderd met een verhoging van 3%. Eventueel te maken incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
De Zwerm Groep houdt zich het recht voor bij specifieke opdrachten een voorschot van 50% van de totale som, op de te verrichten werkzaamheden in rekening te brengen, hetgeen bij de opdrachtbevestiging vastgelegd zal worden.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMMEN

De Zwerm Groep behoudt de auteursrechten van de door haar samengestelde cursusmaterialen, rapporten, formulieren, etc. Het is de opdrachtgever niet toegestaan cursusmateriaal e.d. zonder schriftelijke toestemming van De Zwerm Groep te vermenigvuldigen.

9. AANSPRAKELIJKHEID

Alle deelnemers nemen voor eigen risico deel aan de trainingen en activiteiten van De Zwerm Groep.
De Zwerm Groep is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van een opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door het bureau van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium, dat het bureau voor zijn werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen.
Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 maanden.
Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen 3 maanden na het ontdekken van de schade en uiterlijk ½ jaar na afronding van de opdracht, te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

10. VERTROUWELIJKHEID

De Zwerm Groep is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Het bureau zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van het bureau, aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van het bureau, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

11. GARANTIE

De offertes van De Zwerm Groep zijn gebaseerd op de informatie, die door de opdrachtgever is verstrekt. De Zwerm Groep zal vervolgens de opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Het uiteindelijk bereiken van het beoogde resultaat kan evenwel niet worden gegarandeerd.


Den Haag, 4 januari 2003.

Artikel delen: